Slovenská spoločnosť lekárskej genetiky (SSLG) a MEDIREX GROUP ACADEMY n. o. organizujú pod záštitou prorektorky pre medzinárodné vzťahy UK a riaditeľa Univerzitného vedeckého parku UK celoštátny kongres lekárskej genetiky

XXVII. IZAKOVIČOV MEMORIÁL

12. – 14. októbra 2016 

v konferenčnej miestnosti MEDIREX GROUP ACADEMY n. o., Galvaniho 17/C v Bratislave.

Do začiatku kongresu ostáva:

Hlavný organizátor

Spoluorganizátor

Záštita:

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., prorektorka pre medzinárodné vzťahy UK

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., riaditeľ Univerzitného vedeckého parku UK

Odborný garant podujatia:

Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

Programový výbor:

prof. RNDr. Ľudovít Kádaši, DrSc., predseda SSLG

MUDr. Peter Križan, CSc., Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

MUDr. Anna Stecová, CSc., Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

MUDr. Katarína Schenková, Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

MUDr. Peter Vereš, Medicyt, s. r. o., člen skupiny MEDIREX GROUP

RNDr. Andrea Blahová, Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

doc. Ing. Katarína Dubayová, PhD., Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

RNDr. Dagmar Landlová, Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP

RNDr. Renata Lukačková, Medirex, a. s., člen skupiny MEDIREX GROUP