Dôležité termíny a poplatky

Termíny potvrdenia účasti

Aktívna účasť: do 31. 7. 2022
Pasívna účasť: do 7. 9. 2022

Poplatky

Kongresový balík: 40 €
Spoločenský večer: 45 €

Poplatok za kongresový balík zahŕňa

  • účasť na odbornom programe,
  • materiály, prospekty, zborník abstraktov, kongresová taška,
  • vstup na výstavu firiem,
  • obed 22. 9. 2022 formou bufetu,
  • coffee breaky počas celého kongresu,
  • ďalšie spoločné aktivity, ktoré sú spojené s programom kongresu

Poplatok za spoločenský večer zahŕňa:

  • Večera formou bufetu
  • Večerný spoločenský program

Platobné podmienky pre účastníkov kongresu

Prosíme vás o úhradu poplatku bezhotovostne na nasledujúci účet najneskôr do 7. 9. 2022.

Bankové údaje

Názov účtu:                      MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Názov banky:                   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:                                SK17 1111 0000 0011 5158 4001
BIC/SWIFT:                       UNCRSKBX
Variabilný symbol:          22092022
Konštantný symbol:       0308
Správa pre príjemcu:      Priezvisko a meno účastníka

Hotovostné platby na mieste nebudú akceptované. Ďakujeme za pochopenie a ústretovosť.

Storno registrácie

Organizátor kongresu musí byť vyrozumený o zrušení účasti na kongrese písomne e-mailom na lenka.palsova@medirexgroup.sk. Zrušenie po telefóne nebude akceptované.

Stornopodmienky

do 21. 8. 2022:             bez storno poplatku
od 22. 8. 2022:             100% z výšky finálnej platby

Menu